رفتن ...

چند سال بیشتر ما مهمان خاک نیستیم ...
دیر یا زود باید برویم ...
و البته که می رویم ...
مثل همه آنهاییکه روزی آمدند. , روزگاری بودند و روزی هم بالاخره رفتند ...!
به قول حافظ :
مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو
یادم از کشته خویش آمد و هنگام درو ...
/ 0 نظر / 92 بازدید