نه من , نه خودم !

امسال حین سال تحویل با خودم عهد کردم که دیگر کاری با کار خودم نداشته باشم ...

خودم که بی وقفه دنبال زندگی و روزگارم ...

حال آسمان را هم ندارم ؛ از بس که دلمشغول زمینم ....

مثل بارانهای موسمی شده ام ...

گاهی هستم ؛ خیلی وقتها نیستم ...همان وقتها هم که هستم ؛ هی نباشم بهتر است .

شبیه این اسکلت مرده های از گور در رفته ؛ فقط چشمهایم قاقلی سالم باقی مانده و هر روز خدا در حدقه گاهی و شاید هم بی گاهی خیره خیره بدون هیچ هدفی به بی نهایت نامعلومی از بافه های عاشقانه ام در نقشنوشته های زخم آسمان و یادستان , خیره و خاموش نگاه می کنم و بقیه وجودم هم روزگاری است که آوار شده و فرو ریخته و پخش و پلای سرنوشت شده است .

چه کنم با خودم ؟!

سالهاست که دیگر با خودم هم سلوکم نمی شود !

یکی دوسال که نیست ...دهها سال است که اینگونه ام ...

از اولش همین بود...

آمدم ...

رفتم ...

گم شدم ....برای سالها...در لابلا و تا به تای تقدیر خودساخته !

دوباره پیدا شدم ...

و بازهم چندباره ولی اینبار کوتاه کوتاه گم می شدم ....

یکی در میان ...چندتا در میان ...

آخر سر هرطور بود به خودم برگشتم ...!!

آنهم فقط برای یک عالمه زندگی در سرزمین پوشیده از علفزارهای شبنم زده خیال و شالیزار سرزمین بارانی آرزو ...

و تا آخرین فصل داستانی به نام زندگی ؛ ماندم ...

ولی ایندفعه و بر خلاف گذشته ؛ .... خاموش ....!

همزاد سکوت سهمگین و وهم انگیز شبهای کویر ...

آنجا که دستت به ستاره ها می رسد ...

کمی هم که روی پنجه پاهایت بلند شوی ؛ نرمی خدا را لمس می کنی !!!

نمی دانم از کی بود که دیگر با خودم حرف نزده ام ؟!!!

فکر می کنید دیوانه شده ام ؟!

حتما می پرسید : مگر آدم سالم خودش با خودش حرف می زند ؟!

خودم هم نمی دانم شاید حق با شما باشد ...

آدم سالم که خودش با خودش حرف نمی زند ....!

نوشتنم هم که نمی آید ...!

برای خودم یک چیزهایی دارم فرط و فرط سیاه مشق می کنم ...

ولی خوب ! همانها هم فقط به درد خودم می خورد و خودم ...

به درد مردمک چشمهایی خیره به نقطه ای نامعلوم که هر روز ؛ رد نگاهشان در آرامش و سکوت گاهی سبز علفزارها و خیس شالیزارها و نیزارها و گاهی هم در آرامش تمام نشدنی شن زار کویر ؛ آنقدر دور می شود تا از چشم بیفتند و گم شوند !!!

و به درد کسی می خورد که دیرگاهی است همواره راس ساعت یازده و بیست دقیقه هر شب برای همیشه تمام می شود ....!!!/ 1 نظر / 108 بازدید