قورمه سبزی و دنده عقب

بعضی ها در این سالها چنان با سرعت دنده عقب گرفته و دارند خلاف خودشان را می روند که بیست سال بیست سال همینی را هم که هستند را زیر گرفته و از روی گذشته ها و خاطرات و هرچه بودو نبودشان ؛ بوده و هست ناباورانه و بی رحمانه رد شده اند !!

اینها دیگر نیاز به آش پشت پایی ندارند ...!

آدم اگر رو به سرنوشت جلو برود آش نذری و رشته پشت پا دارد ...!!

عقب عقب برگردد که دیگر این حرفها را ندارد !!!

پس چی ؟!

خورشت قیمه ؟! ...

ای !! ...الهی شکر !!!

قورمه سبزی !!!

این یکی حرف ندارد ...!

پس قبول !

البته اگر عصر قورمه سبزی هم مثل خیلی چیزهای دیگر برای این موجودات دوزیست هنوز به پایان نرسیده باشد ...!

/ 1 نظر / 136 بازدید
masterazar

کل مطالبتون یک طرف قرمه سبزی یک تنه یک طرف !