عشق از آحر اول !

داستان عشق اول و مدعیانش ؛ یکهو شد عینهو رقابت همراه اول و رقیبانش !!!

این وسط فقط بازنده من بودم که عاشق بودم  ....!

یعنی همان اولین عاشقی که در میان اینهمه ؛ اینبار البته ازآخر اول بودم !!!

/ 0 نظر / 97 بازدید