جبران من با خودم وشاید بی خودم !

انسان برای ماندگاری ؛ بایداز خودش گاهی فاصله بگیرد ؛ تا چیز تازه ای بشود ...تا بماند ...مثل روح و نسبتش با جسم ...

این راز آفرینش است ...

دست من نیست ...

آموزشی است که خدا داده است ...

شاید در این فاصله هم کسی آمد و آنرا پر کرد ...

بهتر و بدترش را نمی دانم ...

ولی در هر حال اتفاقی افتادنی است ...

شاید بلی و..

شاید هم خیر ...

بستگی به من دارد که چقدر خودم را جبران کنم ...

جبران نشوم آفرینش من را جبران خواهد نمود ...

این داستان همواره گذشته در آینده عالم بوده و است و خواهد بود و شد و گردید ...

/ 0 نظر / 92 بازدید