برای شما ....برای ما

بسم المعشوق

پارتی ها برای شما  ؛  منبر علما برای ما

قهقه های مستانه برای شما   ؛ اشکهای پای روضه ها برای ما

- گلشیــفته بــرای شمــا؛ننه علی بــرای ما -

 کاخ سبز معاویه و سفید امریکــا برای شــما؛کربلای امام حسین علیه السلام بــرای ما 

 شومن ها  بــرای شمــا ؛ و...شهدا بــرای ما

 -اســکار بــرای شــما؛جشــنواره عمــار هــم بــرای ما  -

-  مــدهای روز بــرای شــما؛چــادر زهــرا (س) هــم بــرای ما -

- ادکــلن دیــویــدف بــرای شمــا؛عــطر حــرم بــرای ما  -

هیچستان  آمــریکــا بــرای شمــا و فقط یک شاخه گل از بهشت ولایت مقام معظم رهــبری بــرای ما.

 

با علی تا علی یا علی

/ 0 نظر / 79 بازدید