پاسخ خدا

 اینهمه  پاسخ مثبت و زیبا از خداوند به منفی بافی های ما :

 

 

 

 تو گفتی«آن غیر ممکن است»، خداوند پاسخ داد : « با من همه چیز ممکن است».

 

 

 تو گفتی«هیچ کس واقعاً مرا دوست ندارد»، خداوند پاسخ داد : «من که تو را دوست دارم ».

 

 

 تو گفتی«من نمی توانم خود را ببخشم»، خداوند پاسخ داد : «من که بخشیده ام».

 

 

تو گفتی«من بسیار خسته هستم»، خداوند پاسخ داد : «من به تو آرامش خواهم داد».

 

 

 تو گفتی«من توان ادامه دادن ندارم»، خداوند پاسخ داد : «به من تکیه بده ! مطمئن باش که می توانی ...».

 

 

 تو گفتی«من نمی توانم مشکلات را حل کنم»، خداوند پاسخ داد : « به من وکالت بده ، کار را به من بسپار و کاریت نباشد . روی من حساب کن !».

 

 

 تو گفتی«من نمی توانم آن را انجام دهم»، خداوند پاسخ داد : « من هستم . پس تو هر کاری را با من می توانی به انجام برسانی».

 

 

 تو گفتی«آن ارزشش را ندارد»، خداوند پاسخ داد : « حداقل ارزش تجربه با من بودن را که دارد».

 

 

تو گفتی«من احساس تنهایی می کنم»، خداوند پاسخ داد : «من هرگز تو را ترک نخواهم کرد».

 

 

تو گفتی«من به اندازه کافی باهوش نیستم»، خداوند پاسخ داد : « من بلدم و به تو می رسانم !!».

 

 

 تو گفتی«من می ترسم»، خداوند پاسخ داد : « من باشم و تو بترسی ؟!».

 

 

 تو گفتی«من همیشه نگران و ناامیدم»، خداوند پاسخ داد : «تمام نگرانی هایت را به دوش من بگذار».

 

 

 تو گفتی«من به اندازه کافی ایمان ندارم»، خداوند پاسخ داد« برای من همین که هستی را عشق است !!!!».

/ 0 نظر / 77 بازدید