نوشتن و ادرار کردن

گلاب به رویتان و روم به دیوار این قدیمی ها راست گفته اند که حکایت نوشتن مثل ادرار کردن است !!!

وقتی می آید ؛ نمی شود جلویش را گرفت !!

وقتی هم نمی آید ؛ هر چه ضرب و زور بزنی فایده ای ندارد که ندارد !!


الان من نوشتنم نمی آید !!!

و هر کاری هم که می کنم نمی شود ...!

شاش بند هم درد کمی نیست !!

وقتی ذهن و ذوق قفل می شوند ؛ به آدم همین حال اسمشو نبر دست می دهد !!

ای بخیسی شانس ...!/ 0 نظر / 73 بازدید