ریاضیات عشق
یک مرد زیرک + یک زن زیرک =ماجرایی  عاطفی و عاشقانه بنام زندگی 
یک مرد ابله + یک زنزیرک و بالعکس = فقط  ازدواج و دیگر هیچ
مرد برای جنس دو دلاری حاضر هست تا دو دلار بپردازد زیرا به آننیاز دارد
زن برای جنس دو دلاری بیش از یک دلار نمی پردازد و تازه به آن نیازیهم ندارد

معادلات و آمارها
یک زن نسبت به آینده خود نگران است تا آنکهشوهر گیر بیاورد
یک مرد هرگز نسبت به آینده خود نگران نیست مگر آنکه زنبگیرد
یک مرد موفق کسی است که بیشتر از آنکه زنش بتواند خرج کند پولدرآورد
یک زن موفق کسی است که بتواند یک چنین مردی را به دست بیاورد

خوشبختی
زن برای آنکه با مردی احساس خوشبختی کند باید او را بهمیزان زیادی درک کند و مقدار کمی هم دوست داشته باشد
مرد برای آنکه با زنی احساسخوشبختی کند باید او را به میزان زیادی دوست داشته باشد ولی هیچ وقت در صدد درک اوبر نیاید

حافظه
هر مرد متاهلی باید اشتباه خویش را بدست فراموشی بسپارددلیلی ندارد دو بار یک چیز واحد را به یاد داشته باشد

تمایل به تغییر
وقتی زنی با مردی ازدواج می کند، انتظار دارد کهشوهرش تغییر کند، که نمی کند
وقتی مردی با زنی ازدواج می کند انتظار دارد کههمسرش تغییر نکند، که می کند

تکنیک مباحثه
یک زن در هر مباحثه ای حرف آخررا می زند
هر چیزی که مرد بعد از آن حرف آخر بر زبان آورد ، خود سر آغاز مباحثهجدید دیگری است

/ 0 نظر / 4 بازدید