نه سال پیش

هیچ دکتری نیست که دوای درد روح رو بنویسه و نسخه ای برای زنگارهای این دل شکسته بپیچه!

من نمی دونم واقعا تن واجب تره یا دل که برای تشخیص دواهای تن هر سال چقدر روح رو اسیر میگیرن و اونها رو از خودشون دور می کنن؟! 

 وقتی هم برمیگیردیم و به پشت سر نگاه می کنیم ؛ می بینیم ماییم و راهی نرفته و جاده ای پر از خستگی روح !!

 چه کنیم ؟؟؟!!!


/ 0 نظر / 81 بازدید