احضار و احتضار

صحبت کردن با بعضی ها درست بر عکس احضار روح می ماند !

حالا خوب است روح با هر گیر و در هر گوری که باشد قابل احضار است !!

بعضی ها که احضار نمی شوند هیچی , تازه آدم را هم دچار احتضار می کنند !!!

باز صد رحمت به روح و روان ارواحی که حاضر می شوند احضار شوند ....

ولی احتضاری ها ....؟؟؟!!!

وای وای وای ...!

مسلمان نشنود , کافر نبیند ....!!!

کوتاه و مختصر : کوفت و زهر مار !!!

همین ....

و واقعا حیف از کلمه همین ...!!

/ 1 نظر / 60 بازدید